Statut fundacji rozwoju przez całe życie

Statut Fundacji 

Ustalony dnia 09 czerwca 2020 roku 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA ROZWOJU PRZEZ CAŁE ŻYCIE, zwana w dalszej części niniejszego  Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Fundatorów: 

1) Elżbietą Manthey 

2) Krzysztofa Manthey 

3) Aleksandrę Stanisławską 

4) Piotra Stanisławskiego 

2. Fundacja została powołana w Piasecznie w dniu 09 czerwca 2020 roku aktem notarialnym sporządzonym  przez Wojciecha Breksę, notariusza w jego Kancelarii Notarialnej w Piasecznie przy ul. Powstańców  Warszawy 11E, Rep. A Nr 2636/2020. 

§ 2. 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.  4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

5. Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest minister właściwy ds. zabezpieczenia  społecznego. 

§ 3. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Piaseczno. 

2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla  właściwego realizowania swojego celu, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami  Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może tworzyć terenowe oraz inne jednostki organizacyjne. 

§ 4. 

1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych  językach obcych. 

3. Fundacja może używać logo, w formie zaakceptowanej przez Zarząd Fundacji. 

§ 5. 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je także wraz z innymi  nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla Fundacji lub  przyczyniającym się do realizacji celu Fundacji. 

II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6. 

Celami Fundacji są: 

1. Edukacja i rozwój przez całe życie jako postawa i praktyka życiowa. 

2. Wspieranie osób i organizacji w podejmowaniu wyzwań i pokonywaniu problemów związanych z wiekiem. 

3. Integracja i wymiana międzypokoleniowa w zakresie kompetencji społecznych, wiedzy, zdrowia i dostępu  do kultury. 

4. Organizacja, udział i wspieranie działań edukacyjnych na rzecz grup pokoleniowych i integracji  międzypokoleniowej. 

5. Działania na rzecz zapobieganiu nierównościom i wykluczeniom związanym z wiekiem. 

6. Rozwijanie idei społeczeństwa obywatelskiego. 

7. Wspieranie organizacyjne i merytoryczne instytucji, organizacji i osób działających na rzecz edukacji i  rozwoju. 

8. Wspieranie organizacyjne i merytoryczne innych organizacji pozarządowych, organizacji i stowarzyszeń  obywatelskich oraz organizacji, stowarzyszeń i instytucji naukowych. 

9. Wspieranie organizacji i grup społecznych w sytuacji kryzysu społecznego i ekonomicznego. 

10. Promowanie wiedzy naukowej i rzetelnych informacji oraz zapobieganie szerzenia dezinformacji (fake news). 

§ 7. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Działalność edukacyjną, w tym publikacje, konferencje i warsztaty edukacyjne. 

2. Działalność informacyjną i publikacje, w tym w internecie. 

3. Prowadzenie badań naukowych i opracowywanie dokumentów (raportów, strategii, planów, projektów i  innych). 

4. Upowszechnianie wiedzy, informacji i dobrych praktyk, w szczególności poprzez wizyty studialne,  konferencje i działalność wydawniczą. 

5. Współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi, tworzenie sieci współpracy. 

6. Prowadzenie doradztwa oraz wspieranie finansowe, rzeczowe i techniczne organizacji pozarządowych,  instytucji publicznych, przedsiębiorstw i osób fizycznych. 

7. Działania promocyjne, kampanie społeczne i konkursy. 

8. Promocję i organizację wolontariatu. 

9. Rzecznictwo wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych. 

10. Ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród, grantów i stypendiów osobom fizycznym i instytucjom. 

§ 8. 

Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających  organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji. 

III. Majątek Fundacji 

§ 9. 

Majątek Fundacji stanowi: 

a. jej Fundusz Założycielski w kwocie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych), wymieniony w Akcie Notarialnym jej  Ustanowienia, w całości przeznaczony na działalność statutową. 

b. mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w czasie jej istnienia. 

§ 10. 

Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszym rokiem obrotowym Fundacji jest  okres od uzyskania osobowości prawnej do 31.12.2020 roku. 

§ 11. 

Majątek Fundacji powstaje z: 

1. darowizn, dotacji, spadków, zapisów, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych  na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, 

2. wpływów z praw majątkowych przysługujących Fundacji, 

3. oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, ulokowanych w  papierach wartościowych, 

4. wpływów z majątku Fundacji, 

5. wpływów ze zbiórek i imprez publicznych oraz aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, 

6. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sądy, 

7. wpływów z posiadanych jednostek uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, 

Środki pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów  Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. Darczyńca, przekazując Fundacji środki  majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.  Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane  przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja  może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

§ 12. 

Niedopuszczalne jest: 

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady  Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady  Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym  pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub  powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub  kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub  pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w  szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników  Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to  wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu  Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób  trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

IV. Organy Fundacji 

§ 13. 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, 

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, 

jednakże Fundatorzy zachowują kompetencje wskazane w niniejszym statucie. 

§ 14. 

1. Rada składa się z 2 do 7 członków powoływanych na czteroletnie kadencje w sposób następujący:  a. pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy 

b. na 3 miesiące przed upływem kadencji, Rada powołuje członków na kolejną kadencję, przy czym  rozpoczęcie kadencji przez Radę składającą się z nowo wybranych członków rozpoczyna się w  pierwszym dniu następującym po upływie kadencji Rady w poprzednim składzie. W razie nie  wywiązania się z obowiązku wyboru nowych członków Rady przez członków Rady, której kadencja  upływa, obowiązek wyboru nowych członków spoczywa na żyjących Fundatorach. Uchwała  Fundatorów w przedmiocie wyboru członków Rady podejmowana jest większością głosów biorących  udział w głosowaniu Fundatorów 

2. Członkowie Rady Fundacji: 

a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym  pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

b. nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie, mogą natomiast otrzymać zwrot  uzasadnionych kosztów. 

3. Przed upływem kadencji członkostwo w Radzie ustaje w przypadku: 

a. śmierci członka, 

b. złożenia przez członka Rady na ręce Przewodniczącego Rady lub innego członka Rady pisemnego  oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Radzie, 

c. odwołania uchwałą Rady podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej  połowy jej członków, w szczególności w przypadku stwierdzenia działania członka Rady na szkodę  fundacji, postępowania przez niego sprzecznie ze statutem lub uchwałami organów fundacji, podjęcie  przez członka Rady działalności sprzecznej z celami fundacji. 

§ 15. 

1. Rada może zaprosić do stałego udziału w swych pracach osoby fizyczne lub przedstawicieli osób  prawnych, które dokonały znaczących wpłat na rzecz Fundacji lub w inny, szczególny sposób przyczyniły  się do jej rozwoju bądź położyły szczególne zasługi dla realizacji celów zbieżnych z celami statutowymi  Fundacji. Osoby te uczestniczą w pracach Rady Fundacji wyłącznie z głosem doradczym. 

§ 16. 

Do zakresu działania i kompetencji Rady należy: 

1. proponowanie kierunków działalności i nadzorowanie działalności Fundacji, 

2. zatwierdzanie zmian Statutu Fundacji proponowanych przez Zarząd, 

3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych oraz udzielanie  absolutorium członkom Zarządu, nieudzielenie absolutorium nie jest równoznaczne z odwołaniem z  Zarządu, 

5. opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd, 

6. zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie tworzenia i likwidacji terenowych i innych jednostek  organizacyjnych Fundacji, 

7. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych działania Fundacji, w tym regulaminu wynagradzania  pracowników Fundacji, 

8. wspieranie Zarządu w pozyskiwaniu środków na działalność Fundacji oraz w realizacji celów statutowych  Fundacji, 

9. wspieranie Zarządu w promowaniu Fundacji i budowaniu jej marki w Polsce i za granicą. 

§ 17. 

1. Prace Rady organizuje Przewodniczący Rady, powoływany i odwoływany przez Radę, spośród jej  członków. 

2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia jeden z członków Rady.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i nie udzielenia przez niego upoważnienia do  przewodniczenia posiedzeniu – przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu  członkowie Rady. 

3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenie Rady w sprawie rozpatrzenia  rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdania finansowego oraz w sprawie  udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków powinno się odbyć w  ciągu trzech miesięcy od upływu okresu sprawozdawczego. 

4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub działających łącznie co najmniej dwóch  członków Rady, z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się  zawiadamiając wszystkich członków Rady co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.  Członkowie Rady podają swoje dane kontaktowe i wybierają formę powiadomienia w pisemnym  oświadczeniu. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.  W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Fundacji należy wskazać istotne elementy treści proponowanych  przez Zarząd zmian. 

§ 18. 

1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos  przewodniczącego posiedzenia Rady. 

2. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego. Uchwała jest ważna, gdy  wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na  przeprowadzenie głosowania w tej formie. 

3. Z głosowania pisemnego wyłączone jest decydowanie w sprawach zatwierdzania sprawozdań,  proponowania kierunków działalności Fundacji, w sprawach osobowych, w sprawach połączenia z inną  fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji. 

4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół. Protokół podpisuje osoba odpowiedzialna za jego sporządzenie  oraz przewodniczący posiedzenia Rady. Do protokołu dołącza się listę obecności. 

5. Szczegółowy tryb działania Rady określa przyjęty przez nią Regulamin. 

§ 19. 

Z tytułu uczestnictwa w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie. Członkowie Rady uprawnieni są do  otrzymania zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z uczestnictwem w tym organie. 

§ 20. 

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków powoływanych na czas nieoznaczony. 

2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejnych członków Zarządu powołuje Rada. 

3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu, kierującego pracami Zarządu. W  przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa. W przypadku Zarządu  wieloosobowego jego członkowie mogą również powołać Wiceprezesa Zarządu, kierującego pracami  Zarządu w zastępstwie Prezesa Zarządu. Pierwszą osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu wskazują  Fundatorzy, mogą oni również wskazać pierwszą osobę pełniącą funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

4. Poza wyraźnymi postanowieniami niniejszego Statutu prawa i obowiązki wszystkich członków Zarządu  opierają się na zasadzie ich równego statusu. 

5. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek podejmuje decyzje w drodze uchwał  jednoosobowo. W przypadku Zarządu kilkuosobowego decyzje w drodze uchwał zapadają zwykłą  większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów  decyduje głos Prezesa Zarządu. 

6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu  Zarządu. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu bądź – w przypadku Zarządu kilkuosobowego – wyznaczony  przez niego członek Zarządu, przesyłając informację o terminie posiedzenia wszystkim członkom Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej  możliwości, listem poleconym na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 

9. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienia można  zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin  posiedzenia. O posiedzeniu zawiadamiani są także Fundatorzy, o ile nie pełnią oni funkcji członka Zarządu. 

10. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość  zapewniających wzajemne słyszenie się członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie  Zarządu mają dostęp do takich środków i żaden z członków Zarządu nie sprzeciwił się przeprowadzeniu  posiedzenia w takiej formie. 

11. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie  zostaną poinformowani na piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta oraz terminie, w jakim każdy z  członków Zarządu winien przekazać swoje stanowisko na piśmie Prezesowi Zarządu lub wskazanemu  przez niego członkowi Zarządu, a żaden z członków Zarządu nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w tym  trybie. 

§ 21. 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. opracowywanie rocznych planów działania oraz sprawozdań z ich wykonania, 

b. przedkładanie Radzie propozycji zmian w Statucie, 

c. przedkładanie Radzie propozycji zmian w składzie Zarządu, 

d. przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności Fundacji, 

e. zarządzanie finansami Fundacji, 

f. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji, poza regulaminem Rady uchwalanym przez Radę,  g. podejmowanie decyzji o tworzeniu innych podmiotów, 

h. przyjmowanie darowizn, spadków, dotacji i subwencji, 

i. przedkładanie Radzie propozycji tworzenia i likwidacji terenowych i innych jednostek organizacyjnych  Fundacji, 

j. podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nie należących do kompetencji Rady. 

§ 22. 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

2. Ustanie członkostwa w Zarządzie może nastąpić: 

a. w przypadku śmierci członka, 

b. złożenia przez członka na ręce Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu pisemnego oświadczenia  o rezygnacji z uczestnictwa w Zarządzie, 

c. odwołania uchwałą Rady podjętą na wniosek Fundatorów, bezwzględną większością głosów, przy  obecności co najmniej połowy jej członków, w szczególności w przypadku stwierdzenia działania  członka Zarządu na szkodę fundacji, postępowania przez niego sprzecznie ze statutem lub uchwałami  organów fundacji, podjęcia działalności sprzecznej z celami fundacji. 

3. Odwołany członek Zarządu lub członek, który złożył rezygnację zobowiązany jest do udzielenia  pozostałym członkom Zarządu oraz członkom Rady Fundacji wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących  pełnionej przez siebie funkcji, w szczególności dotyczących podjętych czynności faktycznych i prawnych. 

§ 23. 

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. 

2. Oświadczenia woli Fundacji składa: 

a. każdy członek Zarządu samodzielnie, jeśli Zarząd składa się z nie więcej niż dwóch osób,  b. dwóch członków Zarządu, działających łącznie, jeśli Zarząd składa się z trzech lub więcej osób. 

3. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego  członka Zarządu. 

4. Doprecyzowanie postanowień Statutu określających wewnętrzną organizację Zarządu nastąpi w  Regulaminie Zarządu. 

5. W każdym przypadku Fundacje w umowach bądź sporach z członkiem Zarządu reprezentuje  Przewodniczący Rady Fundacji lub wyznaczony przez Radę Fundacji jej członek. 

V. Zmiana Statutu 

§ 24. 

Zmiana Statutu, w tym celów statutowych, następuje w drodze uchwały Zarządu zapadającej zwykłą  większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu i podlega zatwierdzeniu przez Radę w  terminie do 30 zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. 

VI. Połączenie z inną fundacją 

§ 25. 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele  Fundacji. 

3. Decyzje w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada większością dwóch trzecich głosów  członków obecnych na posiedzeniu. 

VII. Likwidacja Fundacji 

§ 26. 

1. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością dwóch trzecich głosów członków  Rady obecnych na posiedzeniu. 

3. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji Rada Fundacji określa sposób likwidacji, w  szczególności wybiera likwidatorów oraz ustala przeznaczenie jej majątku. Środki majątkowe pozostałe po  likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostek organizacyjnych o zbliżonych celach.